چی شد؟؟

ازم پرسیدن:
چی شد سیگاری شدی؟؟؟
گفتم: یه شب بارون میبارید، تو خیابون قدم میزدم، تنها بودم...
چی شد سیگارو ترک کردی؟؟؟
گفتم: یه شب بارون میبارید، تو خیابون قدم میزدم، تنها نبودم...
چی شد کارت به بیمارستان کشید؟؟؟
گفتم: یه شب بارون میبارید، تو خیابون قدم میزدم، تنها بودم، اون تنها نبود......

این متن رو هادی عزیزم کامنت گذاشته وچون خیلی زیبابود گفتم شماهم بخونیدلبخند

  

 

/ 11 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هادی

سلام غزل من ... ممنون فداتشم[ماچ][گل]

آترین

سلااااااام اپ می کنی ما رو خبر نمیدی؟ خوبی؟ چه خبر ؟ عید خوش می گذره؟ چرا دیگه سر نمی زنی؟

آترین

سلااااااااام وای خوشا به حالت میری عروسی ؟ حاااااالا عروسی کیییییی؟ ماهم می گذرونیم با مسافرت و کوه.....

دریا

سلــــــــــــــــام دوست خوبم... من با قفس دریایی منتظر حضور گرم و انتقادهای سبز و مهربونتم....

محمد

------------------------______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____هستم__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~

حامد

اپممممممممممممممممممممممممممم عزیزمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

mimi

قشنگگگ بوووووووووود عزیزکمم[شوخی]

mahdi

_______________ %% ______________ %%% _____________ %%%%% ____________ %%%%%% _____________ %%%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%% _____________ %%%__%% _____________ %%%__%__% _____________ %%%___%__% _____________ %%%___%___% _____________ %%%___%____% _______ %%____%%%__%____% ______ %__%__%%%%%%__%% ______ %___%%_____%____%% _______ %____%%%%%_%% ________ %___________%% _________ %_________%% _________ %%__SLM___%% ________ %%_________%%% _______ %%___upam____%%% ______ %%____zOd biya____%% _____ %%__mOntazeretam___%% _____ %%__________________%% _____ %%%________________%% ______ %%_nazar yadet nare_%%% _______ %%%_____________%%% _________ %%%%________%%% ___________ %%%%%%%%%

maede

رسم زندگی این است: روزی کــسی را دوست داری و روز بــعـد تنــهایی به همــین سـادگی او رفته است و همه چیز تمام شــده مـــــثل یک مـهمانی که به آخــــرمی رسد و تو به حال خود رهــا می شـــــــــــوی چرا غمگــــینی ؟ این رســــم زندگیــــســــت... پس تنها آواز بخوان...

محمد

گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی اگر اینجا بودی، خانه خاموش نبود آینه حوصله داشت، گل فراموش نبود وزن قلبم سنگین، غربت آهنگ نبود ساعت دیواری، خسته از زنگ نبود کاش اینجا بودی، کاش اینجا بودی با تو بودن ای کاش، تا ابد ممکن بود لحظه های دیدار، تا ابد ساکن بود اگر اینجا بودی، زندگی وسعت داشت غزل ناگفته، به قلم رغبت داشت کاش اینجا بودی، کاش اینجا بودی گم ترین پیدایی، دوری و اینجایی من که با تو هستم، تو چرا تنهایی؟ با همه دوری ما، این همه فاصله ها همه جا سرشار است، از هوایت اینجا کاش اینجا بودی، کاش اینجا بود