خنده

شماازاین نقاشی چه میفهمید؟؟سوال

  

آفرین برن جان....آفرینتشویق