به یادهم اگرباشیم قشنگ است
به شانه بارهم بردیم قشنگ است
دراین دنیاکه پایانش مرگ است
برای همدیگه مردن قشنگ استقلب