میدونی وقتی که خدا بدرقت میکرد بهت چی میگفت؟

 

گفت جایی که داری میری مردمی داره که

 

 میشکننت نکنه یه وقت غصه بخوری...

 

 تو کوله بارت عشق میدم که جا بدی...

 

 اشک میدم که همراهیت کنه...

 

 ومرگ رو که بدونی واسه همیشه برمیگردی

 

 پیش خودمقلب