دلخوشی هایم کم نیست


همه چیز هست برای تنها نبودن اما


من دنبال کسی هستم برای باهم بودن


دلخوشی من زمزمه کردن نام توست


زیر لبهایم میترسم آن را هم از من دریغ کنی


آهسته در گوش خیالم بگو با دل من میمانی

 

چـه رســم  تلخــی سـت


تــــو ، بــی خـــبـر از مــن و


تمـــام مـن ، درگـــیر  تــو