دنیایی دارم کوچک که چرخاننده ی آن سرنوشت وقلم آن دردستان

پروردگارم

چه می خواهدبرایم نمیدانم اماامیددارم زیباست...

بارالهی خانواده ای دارم مهربان.عشق آفرین.زندگی آموز...

دوستانی دارم شادوسرمست.آرام وبی صدا.سنگدل ومغرور...

زندگی ام پرازخوبی هاخالی ازبدی ها...

آری دوست دارم دنیای کوچکم را...پس یاریم کن حفظش کنم وپایانی

برایش بخواه

عاشقانه...عارفانه...

هستی من حفظ کن دنیای کوچک مرا...

 سلام دوستای من...دوست دارم که خوبه خوب باشین...وبلاگ

منودوست داشته باشین...ازهمتون ممنونم که اومدین پیشمونظرات

خوشگیل مشگیل گذاشتین...مدرسه ها بازشده درسای منم سخت

تر..خداحافظی نمیکنم ولی دیگه کمترمیام...هروقت بیام نت میام

پیشتون...امیدوارم امیدوارشین موفق بشم...موفق باشییییین...بهم

سربزنین نظراتونو دوست دارم...دوستون دارمقلبماچبای بای