نام تــــــــــــو

 زیباترین واژه ی شعرم

 حرفــــــــــــــــ تو

 رویـــــــــایی ترین لحظه های من

رنگتـــــــــــــ

 به سرخی غروبــــــــ

 می خواهم تبسمتــــــ را

 بر پر زاغ هـــــــــــا نقاشی کنــــــــــــم...

 تبسمتـــــ را پررنگ کن ...