آسمان فرصت پرواز بلنداست

ولی قصه این است

 چه اندازه کبوترباشی...