دوستت دارم تا بی نهایت عشقم

تحمل کردن قشنگه اگه قرار باشه یه روزی به توبرسم

 انتظار آسونه اگر قرار باشه دوباره تورو ببینم

 زندگی شیرینه اگه قرار باشه دستاتو تودستام بگیرم

 مشکلات حل میشه اگه قرار باشه روزی به پات

 بمیرم...

 اشکهام به لبخند تبدیل میشه اگه یه بارببوسمت

 ولبخندهام دوباره به اشک فقط اگه ببینم خیال رفتن

داری...

 اما بدون دوستت دارم

 از پشت این همه فاصله    از پشت این همه حرف

 دوستت دارم تا بی نهایت عشقم