وووووووواااااای از دست این خواهربرادرای کوچک ترررررررررر....کلافه

مثل کرم دندونن اووووووووفففففففنیشخندعصبانی

مزاحمن حق ما بزرگترارو میخورررررررررررررن اااااااااا.......گریهگریه

دیگه فضولی در چه حدددد.....مامان غزل اینکارو کرد مامان غزل اینکاروکردخوشمزهآخ

حالا اگه خواهر داشته باشی یایک داداش یه چیزیییییی نه اینکه ججججججججففتشون

باهم وپشت سرهمممممممسبزسبزاووووووووووووووووووووووووفاوه