نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند

مثل آسمانی که امشب می بارد....

 و اینک باران

 بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند

 و چشمانم را نوازش می دهد


تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنمخیال باطلساکت