ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه

 می گذرد

که امشب با ناله ای بغض آلود

 بر دیار این دل خسته

 اشک می ریزد  

تصویر JPEG