آرزوکن 
 

چیزی را که میخواهی بخواه.....

 

ازخدا.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرزویت را برآورده خواهد کرد آن خدایی که  آسمانش رابرای

 

 

خنداندن  گلی می گریاند.....