خدایا توهم اگربوی عاشقی رامی چشیدی....

 توهم زجرجدایی رامی چشیدی.....

 اگرتوچون من به مرگ آرزوهامی رسیدی......

 پشیمان می شدی ازاینکه عشق راآفریدی.....

 .گریه