خداوندا !

 

 

مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم

 

 

 پس مرا  دریاب

 

 

و به سوی خویش بازگردان ،

 

 

دستان مهربانت را بگشا 

 

 

که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ...

 

تصویر JPEG