ابرهابه اسمان تکیه میکنند,درختان به زمین وانسانهابه مهربانی های یکدیگر....قلب

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

زندگی شاید همین باشد,یک فریب ساده وکوچک,آن هم ازدست عزیزی که تو 

دنیاراجزبااون وجزبرای او نمیخواهیقلب

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

خدایادستان کسی رادردستانم قرارده که پاهایش بادیگری پیش نرود....قلب

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

درمقابل تقدیرخداوند همان کودکی باش که وقتی اورابه بالا می اندازی لبخندمیزند چون

ایمان داردتو اورا خواهی گرفتقلب

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

یکی بود یکی نبود,وقتی اون یکی بوداین یکی نبودووقتی این یکی بود  اون یکی نبود

مهم نیست کی با کی بود0مهم اینه که هیچوقت این یکی بااون یکی نبود!!قلب

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

آرزویی کن دستان خداپراز آرزوست,آرزوکن شاید کوچکترین معجزه اش,بزرگترین آرزوی تو

باشدقلب

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

عمیق ترین دردزندگی دل بستن به کسی است که بدانی هرگز به توتعلق نداردقلب

 

امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشششهچشمک