پدرهاقلب

 

به افتخاراون پسری که...10سالش بودباباش زدتوگوشش هیچی

 نگفت...20سالش شدباباش زدتوگوشش هیچی

نگفت...اماوقتی 30سالش شدوباباش زدتوگوشش

 زدزیرگریه...!!!!باباش گفت چراگریه می کنی؟

 گفت آخه اونوقتادستت نمی لرزید000!

_____________________________________________________________________


پدروپسرداشتن صحبت می کردن0


پدردستشومی ندازه دورگردن پسرش می گه :پسرم من شیرم

 یاتو؟


پسرمیگه:من000

 
پدرمیگه:پسرم من شیرم یاتو؟؟!!؟

 
پسرمیگه:بازم من شیرم000

 
پدرعصبی میشه دستشوازروشونه پسرش برمی داره می

گه:من شیرم یاتو!!؟؟

 
پسرمیگه:باباتوشیری000

 
پدرمیگه:چراباراول دوم گفتی من حالامیگی تو؟؟

 
پسرگفت:آخه دفعه های قبلی دستت روشونم بودفکرکردم یک

 کوه پشتمه اماحالا000

 

مادرهاقلب

 


شرمنده می کندفرزندرا.دعای خیرمادر.درکنج خانه سالمندان

000

 _________________________________________________________________

به افتخارمادرایی که باحوصله راه رفتن رویاده بچه هاشون دادن

اماتوپیری بچه هاشون خجالت می کشن ویلچرشونو هل

بدن!!!!

 

قلبگریهفرشته