ازم پرسیدن:
چی شد سیگاری شدی؟؟؟
گفتم: یه شب بارون میبارید، تو خیابون قدم میزدم، تنها بودم...
چی شد سیگارو ترک کردی؟؟؟
گفتم: یه شب بارون میبارید، تو خیابون قدم میزدم، تنها نبودم...
چی شد کارت به بیمارستان کشید؟؟؟
گفتم: یه شب بارون میبارید، تو خیابون قدم میزدم، تنها بودم، اون تنها نبود......

این متن رو هادی عزیزم کامنت گذاشته وچون خیلی زیبابود گفتم شماهم بخونیدلبخند