پرسیدبه خاطرکی زنده هستی؟بااینکه دوست داشتم باتمام وجودداد بزنم به خاطرتو بهش گفتم به خاطرهیچکس پرسید پس به خاطرچی زنده هستی؟بااینکه دلم دادمیزد به خاطره تو بایه بغض غمگین گفتم به خاطره هیچکس0ازش پرسیدم توبه خاطره چی زنده هستی؟درحالی که اشک توچشماش جمع شده بودگفت:به خاطره کسی که به خاطره هیچ زنده است0