عزیزای دلم نمیدونم چطوری ازتون تشکرکنم که تواین مدت کوتاه تنهام نذاشتین وواقعانمیدونم چطور؟؟؟
من خیلی دوستون دارم خیلی خیلی 0000 


دوباره عید1391 روبهتون تبریک میگم بااینکه مطمئنم  سال خوبیه براتون .ولی بازم بهترین آرزوهاروبراتون دارم000

(ازخدامیخواهم آنچه راکه شایسته توست به توبدهد0نه آنچه راکه آرزوداری.زیراگاهی آرزوهای توکوچکندوشایستگی های توبسیار0)

 


شایدتوی مدت عید زیاد نتونم بیام پیشتون اما میام تاجایی که بتونم نظرمیذارم بااینکه شما به نظرای من نیازی ندارین000

 

خلاصه خیلییییی دوستون دارم بازم میگم عیدتوووووووووووون مبارررررررک

بووووس بووووس

ماچ