ددیالوگ های ماندگارچندفیلم زیبا


مادرا هروقت بمیرن زوده0باغ های کندلوس

 


شایدبه دنیانیومدن بزرگترین شانس باشه0امتیازنهایی


من5ساله زنم مرده ولی برام زندس توزنت زندس ولی برات مرده0آقایوسف


وقتی دشمنت بخوادازت انتقام بگیره. چیزی روازت میگیره که عاشقشی0پدرخوانده


یه دوست خیالی که واقادوستته.بهترازیه دوست واقعیه که خیال میکنی دوستته0چه کسی امیرراکشت


اگه پاتونوازگلیم خودتون درازترکردین.بایدیاگلیم درازتربشه یاپای شماقطع0مرسدس

 


همه موجودای زنده بعدازمرگشون فاسدمیشن.آدماقبل ازمرگشون0حس پنهان

 

 

تشویققلب