مثله قایقی خسته تو دریا
مثله دیدن توتوی رویا
مثله تیک تیک خسته ی ساعت
مثله قصه ی تلخ صداقت

مثله شمع مثله گل توی گلدون
مثله تصویرماتوی بارون
مثله گریه ی تلخ دیوونه
دیگه چیزی ازم نمیمونه

مثله لحظه ی بارون وپائیز
مثله چشمای خسته ی لبریز
مثله اشکای ریخته روگونه
دیگه چیزی ازم نمیمونه
مثله بارون وابربهاره
مثله لحظه ی خواب ستاره
تورو دوست دارم


وواقعا که صداش آرامش بخش قلبمه...
    0البته فقط صداش0